Jaarboek 2017

Jaarboek 2017 van de Historische Vereniging Maasland verschenen.                                                   

Woensdag 22 november, tijdens de tweede lezing van dit seizoen, werd het nieuwe jaarboek 2017 van de Historische Vereniging Maasland gepresenteerd. Zoals elk jaar, een boekje vol met historisch interessante artikelen. Het boekje is gedrukt in fullcolour. Na het gebruikelijke voorwoord begint het  jaarboekje met de Kroniek van Maasland. Weet u nog wat er allemaal in 2016 in ons dorp gebeurde? Nee? Sla er dan de kroniek maar op na!

De vereniging Maasland’s IJsvermaak viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Een vereniging met een rijk verleden zoals te zien was op de tentoonstelling ‘IJspret in vroeger tijden’ die deze zomer in museum De Schilpen gehouden werd. De auteurs maakten voor hun artikel een selectie uit reeds bestaande geschiedschrijving met aanvullingen.

Aansluitend een bijzonder artikel dat eerder gepubliceerd werd in de Midden-Delfkrant van februari 1989 waarin Kees van Dorp zijn belevenissen vertelt van een schaatstocht die begon in Maasland en eindigde in Gouda en vervolgens in omgekeerde richting. 

In het kader van dit Lutherjaar, beschrijft Trudy Werner-Berkhout de problemen waar de in Maasland geboren Floris Kerstensz. in 1545 tegen aan liep. De onwetendheid van Floris over een door Karel V uitgevaardigd plakkaat met betrekking tot de Lutherse geschriften en de gevolgen daarvan leidde tot een proces. 

Vervolgens wordt in een artikel ingegaan op de nog aanwezige fragmenten van grafzerken in de noordbeuk van de Oude Kerk. De fragmenten zijn de enige herinnering aan de vele zerken die in de kerk aanwezig waren vóór de noodlottige kerkbrand in juni 1945. Gelukkig weten we, dankzij de inventarisatie van Mr. P.C. Bloys van Treslong uit 1922, van welke oorspronkelijke zerken de nog aanwezige fragmenten afkomstig zijn.

Sander Wassing gaat met zijn artikel uitvoeriger in op zijn vorig jaar gehouden lezing over Lieve Van Ollefen en zijn beschrijving van Maasland anno 1793. Zo blijkt dat Ollefen inspeelde op reeds lang bestaande modes en gebruik maakte van eerdere afbeeldingen en eerder verschenen beschrijvingen.

In het laatste artikel behandelt Annemarie Verburg de boerderij in de Zuidbuurt die Jacob Cornelisz. Doelman in de zeventiende eeuw pachtte. 

Leden van de Vereniging ontvangen deze of komende week het jaarboek. Voor niet-leden is het boek te koop in Museum ‘De Schilpen’ te Maasland voor de prijs van € 15,-.