Jaarprogramma lezingen seizoen 2018 - 2019 (2)

Jaarprogramma lezingen seizoen 2018-2019

Woensdag 3 oktober 2018

Lezing door Ineke Vink over: ‘De Canon van Maassluis’

In april 2018 verscheen het boek van de Canon van Maassluis. Ineke Vink, een van de samenstellers en eindredacteur, vertelt hoe de canon tot stand is gekomen. Er zijn 25 hoofdstukken, vensters genoemd, die allemaal een klein stukje geschiedenis behandelen. Elk venster is van belang geweest voor de loop die de geschiedenis heeft genomen. En elk venster heeft bijgedragen aan het Maassluis zoals het nu is. Het zijn allemaal kleine boeiende stukjes geschiedenis, doorspekt met anekdotes. En omdat niet alle vensters kunnen worden behandeld is de lezing een beetje interactief: u mag ter plekke uit de 25 onderwerpen kiezen waarover u meer wilt weten. De presentatie van elk onderwerp duurt ongeveer 10 minuten.

 

Donderdag 22 november 2018

Lezing door Jacques Moerman over: ‘Maaslandse Vlieten en Vlietlanden’  

In deze lezing staan de komst van de Vlieten en het gebruik van de Vlietlanden centraal. Er is aandacht voor de sluizen aan het eind van de Vlieten, waaraan Maaslandsluis (Maassluis) zijn ontstaan heeft te danken. De onbedijkte Vlietlanden zijn tot 1574 bewoond gebleven. Wie waren de laatste bewoners? Waar leefden zij van? Waarom trokken ze weg? De waterhuishouding is altijd een zorg geweest voor het behoud van de Vlietlanden als hooiland. Het oogsten van riet vond vooral plaats op de smalle stroken boezemland naast de Vlieten. Op het vlietland tussen de Duifpolder en de Noordvliet werd in 1645 een jaagpad aangelegd. De Vlietlanden staan nu vooral bekend als natuurgebied. Het boezemland laat zien hoe hoog het niveau in de aangrenzende polders is geweest. Op de Vlietlanden heeft door de vernatting geen inklinking van de bodem plaatsgevonden.

De lezing wordt geïllustreerd met fraai kaart- en beeldmateriaal.

Woensdag 23 januari 2019

Lezing door Gerrit Verhoeven over: ‘Delft en zijn ommeland tot 1800’

 

Delft was het centrum van Delfland en dat wilde het weten ook. In het eerste deel van de lezing ligt de nadruk op de manier waarop de stad invloed deed gelden in het ommeland. Delft vervulde een marktfunctie voor de wijde omgeving, er waren bestuursorganen gevestigd die gezag uitoefenden in heel Delfland en veel Delftse burgers en instellingen waren grootgrondbezitters op het platteland. Om handelsroutes aan te leggen en veilig te stellen, was Delft ook steeds uit op het bemachtigen van heerlijke rechten in de Delftse ambachten.

Na de pauze wordt duidelijk dat er in de relatie tussen stad en land geen sprake was van eenrichtingsverkeer. Delft was dan wel een machtige stad, maar moest toch rekening houden met de wensen en belangen van het omliggende platteland. Van tijd tot tijd ontstonden conflicten waarbij boeren en buitenlui probeerden de burgers voor hun karretje te spanen – soms met verrassend succes.

Donderdag 21 maart 2019

Lezing door Cor Nonhof over: ‘Delfland en de overstromingen van 1134 en 1163 en waterbeheer in Delfland van 1133 tot 1285’

De overstromingen van 1134 en 1163 hebben respectievelijk het Westlanddek en het Vlaardingendek afgezet. Deze overstromingen kwamen juist in een tijd dat een groeiende bevolking landhonger had. Men heeft de handschoen opgepakt en is de strijd tegen het rivier- en zeewater aangegaan.

Daarnaast is men de bossen en de venen gaan ontginnen. Eerst de voedselrijke venen en langzamerhand ook de voedselarme. Met name veenmosveen moet sterk worden ontwaterd om het begaanbaar te maken en dit leidde tot zakking van het maaiveld en overlast van regenwater van buiten de ontginning.

De lezing gaat over de archeologische en historische bronnen en hoe je door het volgen van geologische en bodemkundige processen inzicht krijgt in de geschiedenis van Delfland. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de omgeving van Maasland.